Dades indentificatives d'aquest lloc web

La titolaritat d'aquest lloc web correspon a KEM'S ENGLISH SCHOOL, SCP

Tel. 977 390 690 - Email: info@kemschool.com - Carrer Galceran de Pinós, 14 - 43480 Vila-seca (Tarragona)
NIF J55517445

Dret d'informació

A efectes del previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, KEM'S ENGLISH SCHOOL informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatizat de dades de caràcter personal creat per KEM'S ENGLISH SCHOOL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els solicitants d'informació que han accedit a trevès dels formularis electrònics d'aquest lloc web o per mitjà de missatges de correu electrònic i tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitut, facilitar-li informació i/o el servei sol·licitat.

Consentiment de l'usuari

L'ús dels esmentats formularis, així com l'enviament de correus electrònics, suposa el consentiment del remitent al tracte automatizat de les dades inclsoes als mitjans de comunicació esmentats, així com la cessió a tercers amb la finalitat de desenvolupar projectes i col·laboracions amb la nostra empresa. Tot i això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori d'aquest.

Dret d'accès

Podrà exercir en tot moment el dret d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els terminis y condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a la seva comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats dirigint-se a l'adreça de correu electrònic info@kemschool.com. La pàgina web de KEM'S ENGLISH SCHOOL no utilitza tècniques de "Spaming", ni fa registres d'usuaris simplement amb la seva visita. KEM'S ENGLISH SCHOOL tan sols tractarà la informació que el propi usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic o omplint les dades sol·licitades als formularis d'aqesta web.

Continguts

Tots els continguts que apareixen en aquest lloc web són propietat de KEM'S ENGLISH SCHOOL o, en qualsevol cas, KEM'S ENGLISH SCHOOL compta amb l'autorització expresa dels seus propietaris aprovant el seu ús. En cas de voler realitzar qualsevol reclamació, queixa o comentari al respecte es pot dirigir a la direcció de l'escola per qualsevol de les vies habituals.

 

 

Datos identificativos del sitio web

La titularidad de este sitio web corresponde a KEM'S ENGLISH SCHOOL, SCP

Tel. 977 390 690 - Email: info@kemschool.com - Carrer Galceran de Pinós, 14 - 43480 Vila-seca (Tarragona)
NIF J55517445

Derecho de información

A los efectos de lo previsto en la Lai Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, KEM'S ENGLISH SCHOOL informa al usuario de la existència de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por KEM'S ENGLISH SCHOOL y bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar el mantenimiento i gestión en relación con los solicitantes de información que han accedido a través de los formularios electrónicos de este sitio web o por medio de mensajes de correo electrónico y tienen como finalidad gestionar su solicitud, facilitarle información y/o servicio que solicite.

Consentimiento del usuario

El uso de los citados formularios, así como el envio de correos electrónicos, supone el consentimiento del remitente al trato automatizado de los datos incluidos en los medios de comunicación citados, así como la cesión a terceros con la finalidad de desarrollar proyectos afines a nuestra empresa. No obstante esto, este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, poniendo de manifiesto, por tanto, el carácter facultativo y no obligatorio del mismo.

Derecho de acceso

Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos antes comentados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico info@kemschool.com. La página web de KEM'S ENGLISH SCHOOL no utiliza técnicas de "Spaming", ni tampoco quedan registrados los usuarios por una mera visita a nuestro sitio web. KEM'S ENGLISH SCHOOL tan solo tratará la información que el usuario nos comunique por medio de correo electrónico o rellenando los datos solicitados en los formularios.

Contenidos

Todos los contenidos que aparecen en este sitio web son propiedad de KEM'S ENGLISH SCHOOL o, en todo caso, KEM'S ENGLISH SCHOOL cuenta con la autorización expresa de sus propietarios aprovando su uso. En caso de querer realizar cualquier reclamación al respecto, queja o comentario al respecto puede hacerlo enviando un correo electrónico a info@kemschool.com.